bladeren vlinder op een struik

ANBI

Natuurstad Rotterdam werkt op dit moment aan het verkrijgen van het ANBI-status.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Natuurstad Rotterdam
RSIN: 8592.19.380.
Contactgegevens: info@natuurstad.nl / www.natuurstad.nl
Postadres: Postbus 8050 3009 AB Rotterdam

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van kennis en waardering van natuur en milieu binnen Rotterdam, door deze via ontdekking en beleving dichterbij te brengen en zo bij te dragen aan gezond en duurzaam gedrag en het welbevinden van de Rotterdammer.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Stichting Natuurstad Rotterdam stimuleert duurzaam denken en handelen door middel van recreatie en educatie. Op onze 8 bijzondere kinderboerderijen en 14 inspirerende (school)tuinen ontdekken en leren bezoekers, jong en oud, alles over de natuur, het milieu en duurzaamheid. Natuurstad werkt vanuit een focus op groen en heeft de komende periode meer oog voor de bijdrage van groen aan gezondheid en andere sociale vraagstukken. We werken aan een groene, gezonde en sociale stad voor iedereen. De doelgroep kinderen en ouders blijft belangrijk maar we besteden tevens meer aandacht aan andere doelgroepen zoals volwassenen, ouderen, eenzame mensen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De inzet van Natuurstad richt zich in de periode 2020 - 2023 op vijf programmalijnen: locaties in het groen, recreëren in het groen, leren in het groen, meedoen in het groen en zichtbaarheid in het groen.

 • De unieke kracht van Natuurstad zit in de locaties. De locaties zijn bij uitstek geschikt om Rotterdammers te betrekken bij het groen. De komende jaren versterken we de kracht van onze locaties, werken we blijvend aan de verbinding met de wijk, zorgen we voor meer beleving en maken we locaties aantrekkelijker voor een bredere doelgroep.
 • Een bezoek aan één van onze locaties is een leerzame en ontspannende ervaring. De komende jaren zetten we ons in om onze bezoekers nog meer dan voorheen aan ons te binden - door het uitbreiden van horecamogelijkheden en speelmogelijkheden en door ze te betrekken bij de dieren en de tuinen. Bezoekers leren over groen en krijgen handelingsperspectieven voor het maken van duurzame keuzes. We organiseren samen met (wijk)partners een breed aanbod aan activiteiten en zijn een podium voor de buurt.
 • Leren over natuur is van groot belang voor een groene en gezonde toekomst. Onze educatieve activiteiten met lessen op onze locaties, worden goed gewaardeerd. De komende jaren vernieuwen we ons aanbod waar nodig, zowel op inhoud als op vorm, en we sluiten waar mogelijk aan bij actuele maatschappelijke vraagstukken. Onze relatie met scholen en andere doelgroepen maken we sterker door meer vraaggericht te werken.
 • Gericht op diverse doelgroepen bieden we Rotterdammers de kans om actief te zijn in de natuur op een van onze locaties en zorgen we voor groene en gezonde werkplekken voor specifieke groepen. We zetten onze locaties in om een inclusieve samenleving te bevorderen. Specifiek zullen wij ons de komende jaren richten op vrijwilligers, leerplekken voor jongeren, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ouderen met ons nieuwe product participatie.
 • Zichtbaar zijn in de wijk, in de stad en op regionaal en landelijk niveau is een belangrijke voorwaarde voor succes. Natuurstad zorgt ervoor dat de inwoners van de stad ons kennen en dat we een relevante partner zijn voor Rotterdamse, regionale en landelijke organisaties.

Bestuurders

Stichting Natuurstad Rotterdam wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Hierbij wordt een directeur/bestuurder aangesteld voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht (RvT) houdt hier toezicht op en heeft daarbij een adviserende rol. Ook evalueert de RvT het functioneren van de directeur/bestuurder.

Louise Bergenhenegouwen is sinds 1 september 2018 de directeur/bestuurder van Natuurstad Rotterdam.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Bert Cremers (voorzitter)
 • Jan Bekkers
 • Karen Welp (vice-voorzitter)
 • Margit Schuster
 • Margreet Leenders
 • Paul Duijsings
 • Zineb Seghrouchni

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld. Natuurstad Rotterdam sluit voor wat betreft de beloning voor personeel en directie aan bij CAO Vermo.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: nog niet beschikbaar i.v.m. eerste jaar van oprichting

Een financiële verantwoording: nog niet beschikbaar i.v.m. eerste jaar van oprichting